1. Cô Đào Thị Thanh Nguyên – Hiệu Trưởng
 2. Cô Nguyễn Thị Xuyên – Phó hiệu trưởng
 3. Cô Trần Thị Kim Thanh – Chủ tịch Công đoàn
 4. Cô Nguyễn Thị Ngọc Anh – TT Chuyên môn
 5. Cô Trần Thị Hương Giang – Giáo viên
 6. Cô Mai Thị Dưng – Giáo Viên
 7. Cô Võ Thị Minh Thuyền – Giáo viên
 8. Cô NGuyễn Thị Diệu Hiền – Giáo viên
 9. Cô Trần Thị Bé Ti – Giáo viên
 10. Cô Võ Thị Trọn – Giáo viên
 11. Cô Lâm Thị Hồng Tươi – Giáo viên
 12. Cô Trần Thị Bích Chi – Văn thư
 13. Cô Nguyễn Thị Diễm Hương – Kế toán
 14. Cô Lê Thị Hồng Tươi – Phục vụ
 15. Ông Nguyễn Tấn Trung – Bảo vệ